Team Sahiasha

Ummed Singh Baid

Dr. Ummedsingh Baid "Sadhok"

B.sc, MA, Philosophy (PhD.)

Vikram Sathiya

Vikram Sathiya

Exct. MBA from IIST


Sanjib Tewari

Sanjib Tewari

B.Com from Culcutta University